Personuppgiftspolicy (version 2018-05-25)

Som personuppgiftsansvarig ansvarar BM Agri AB (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”) för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna personuppgiftspolicy redogör närmare för vilka personuppgifter som vi behandlar och vad syftet med personuppgiftsbehandlingen är. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du gör dem gällande samt vad vi gör för att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter.

1. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också krypterade uppgifter eller olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer utgör personuppgifter. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

2. Vem är personuppgiftsansvarig och vad innebär detta?
BM Agri AB (organisations-nr 556646-1405) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi anlitar en underleverantör för att behandla dina personuppgifter så utgör underleverantören ett personuppgiftsbiträde.

3. Personuppgifter som behandlas, syftet med och rättslig grund för behandlingen
När du registrerar dig som kund/leverantör hos oss ber vi dig att lämna uppgift om namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna administrera kund- eller leverantörsförhållandet, sammanställa statistik, uppfylla lagstiftarens krav på bokföring, marknadsföra våra erbjudanden till dig, samt för att vid behov kunna kontakta dig.

Dessutom kan vi komma att samla in vissa personuppgifter från externa källor i form av kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Om du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med köp och/eller försäljning används dina personuppgifter för att hantera dessa specifika ärenden. Vi kommer också att använda uppgifterna för att kommunicera med dig samt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi gör därmed bedömningen att rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen föreligger för att vi ska kunna fullgöra vårt avtalsförhållande med dig som kund eller leverantör.

Vi kan komma att kontakta dig i marknadsföringssyfte genom brev, e-post och telefon (inkl. SMS), såvida du inte har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad. Därvidlag bedömer vi vid en intresseavvägning att det finns ett berättigat intresse att kommunicera med dig kring våra erbjudanden som väger tyngre än skyddsbehovet för dina personuppgifter.

Efter att ditt kund- eller leverantörsförhållande avslutats kommer vi att spara dina uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och orderhistorik i syfte att informera dig om erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta gäller dock inte om du har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad för nämnda ändamål.

All personuppgiftsbehandling som sker efter det att ändamålet är uppnått grundar sig uteslutande på krav enligt lag eller samtycke från dig.
Företaget är enligt lag skyldigt att behandla vissa personuppgifter i samband med bokföring och redovisning. Företaget har i enlighet med bokföringslagen en skyldighet att spara vissa uppgifter, t.ex. uppgifter om betalningstransaktioner, i sju år efter räkenskapsårets slut.
Dina personuppgifter kan vidare användas för redovisning, fakturering och revision, betalningsverifieringar, administrativa och juridiska frågor, statistik- och marknadsföringsanalyser i syfte att förbättra våra erbjudanden, vår webbplats dess användarvänlighet, våra system och dessas utveckling och underhåll samt för kundundersökningar.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med köp/försäljning eller registrering anses du samtycka till ovanstående personuppgiftsbehandling. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

I vår policy ingår att inte begära eller behandla känslig information från våra kunder eller leverantörer. Lämna därför inte några känsliga uppgifter (uppgifter om t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv) till oss.

4. Hur vi har tagit del av dina uppgifter
De personuppgifter som behandlas av oss har inhämtats från dig genom registrering på det sätt som angetts under punkten 1 ovan och från externa källor i form av kreditupplysningar och adressuppdateringar. Om du kontaktar oss via e-post så gör vi en bedömning om vi av juridiska eller serviceorienterade skäl behöver följa upp ditt ärende senare i t.ex. reklamationsärenden, borttappade försändelser m.m. I annat fall raderas e-postmeddelandet efter vi svarat dig. Vi gallrar alla våra epostmeddelanden månadsvis. Inga av dina lämnade uppgifter som du lämnat via e-post förs över till andra register om du själv inte har begärt det.

5. Överföring av personuppgifter till tredje part
Vi kan komma att använda oss av personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES för att behandla de personuppgifter som samlas in. Innan vi överför personuppgifter till sådan part vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att parten har motsvarande säkerhetsåtgärder på plats för att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt samt ser till att det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå.

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part på något annat än nämnda sätt och vi varken säljer eller lånar ut dina personuppgifter till någon tredje part.

6. Direktmarknadsföring genom elektronisk kommunikation
Som angetts under punkten 3 ovan kan vi använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte önskar få någon erbjudanden eller Marknadsnytt ifrån oss kan du följa instruktionerna som följer med varje e-postutskick eller genom att kontakta oss på info@bmagri.se.

7. Säkerhet och hur vi skyddar dina personuppgifter
Alla personuppgifter behandlas i en säker miljö. Vår webbplats använder SSL-kryptering.

8. Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter vidare till tredje part.

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta samt tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Tillfälliga cookies raderas när du stänger webbläsaren. Genom inställningar i din webbläsare har du själv möjlighet styra omfattningen av cookies. Där kan du exempelvis blockera eller radera cookies. Du kan också välja att surfa i anonymt läge. Observera att vissa tjänster kan komma att inte fungera om du raderar cookies.

9. Rättelse och radering av personuppgifter
Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, eller sådana uppgifter vi inte har någon rättslig grund för att behandla, kommer på Företagets eget initiativ eller på begäran av dig, att rättas eller raderas. Alla uppgifter som inte längre behövs för att uppfylla ändamålen för personuppgiftsbehandlingen som anges i punkten 3 ovan kommer att raderas.

10. Lagringsperiod
Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålen som angetts i punkten 3 ovan.

11. Dina rättigheter och information om tillsynsmyndighet
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse, radering eller överföring av personuppgifter samt rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära registerutdrag av de uppgifter som finns lagrade om dig.

Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se.

12. Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är BM Agri AB (org. nr 556646-1405), Skaraborgsgatan 64, 532 37 SKARA
E-post: info@bmagri.se.

Om du vill uppdatera eller ändra lämnade uppgifter eller har frågor eller synpunkter angående våra erbjudanden, den information vi behandlar eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@bmagri.se eller telefon: +46 (0)10-221 68 20.

14. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartner och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats www.bmagri.se med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.

Telefon
010-221 69 20
Adress
Sockerbruksgatan 5A
531 40 LIDKÖPING
Update cookies preferences Update cookies preferences